GDPR och behandlingen av personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning som började gälla i hela EU från den 25 maj 2018. GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Det övergripande syftet med GDPR är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det behöver inte röra sig om person- eller födelsenummer utan kan räcka med namn, skola, adress och andra till synes harmlösa uppgifter.

Dina personuppgifter är viktiga för oss och vi arbetar för att alltid uppfylla gällande lagstiftning avseende skydd av personuppgifter. Liljevalchs behandlar endast de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig eller för att vi ska kunna skicka information till dig som du samtyckt till.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR men det är viktigt att du vet att alla handlingar som inkommer till oss blir allmän handling eftersom vi är en kommunal verksamhet. När det gäller allmänna handlingar har arkivlagstiftningen företräde framför dataskyddsförordningens bestämmelser om längsta bevarandetid för personuppgifter.

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan till Vårsalongen används för kommunikation med den som skickat in ansökan och för marknadskommunikation för de bidrag som valts ut att delta i Vårsalongen. Uppgifterna sparas sedan i enlighet med arkivlagen och är därmed tillgängliga för framtida forskning.

Varukorg